Nie ma jak bankowcom

Dokumentacje podatkowe podlegają obowiązkowej aktualizacji

dodano: 2018-04-11
Ustawy o podatkach dochodowych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., nakładają na podatników, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 2.000.000 euro, obowiązek dokumentacyjny    w odniesieniu do konkretnej kategorii zdarzeń gospodarczych.

Zgodnie z treścią art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także analogicznie art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy spełniający powyższe kryterium, sporządzają dokumentacje podatkowe w odniesieniu do:

a) dokonanych w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
b) ujmowanych w roku podatkowym w księgach rachunkowych innych zdarzeń, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (lub straty).

Przez "inne zdarzenia" o których mowa powyżej należy rozumieć m.in. umowy o zarządzaniu płynnością, umowy o podziale kosztów, a także wszelkie inne zdarzenia gospodarcze nie mieszczące się w kategorii pojęcia transakcji, które wykazywane są przez podatnika w księgach rachunkowych np. przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Warto podkreślić, że dokumentacje podatkowe dotyczące kontynuowanych w kolejnych latach podatkowych transakcji lub innych zdarzeń, podlegają okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy, przed dniem upływu terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego za kolejne lata, w zakresie zawartych w nich informacji.

Doskonałym przykładem transakcji kontynuowanych są wszelkiego rodzaju transakcje finansowe, jak pożyczki, kredyty, gwarancje, poręczenia czy też emisje obligacji.  Jeżeli zatem, są one zawierane  z podmiotami powiązanymi, a podatnik jest zobowiązany do ich udokumentowania pod kątem cen transferowych, dokumentacje podatkowe sporządzone w roku podatkowym rozpoczęcia transakcji podlegają okresowemu przeglądowi oraz aktualizacji. W szczególności, obowiązek ten dotyczy sytuacji, gdy zmianie ulegają istotne parametry transakcji lub informacje zawarte w dokumentacji. Reguły te mają zastosowanie do wszystkich transakcji (nie tylko finansowych), które kontynuowane są w kolejnym lub kolejnych latach podatkowych.

W opinii organów podatkowych, obowiązek aktualizacji o którym mowa powyżej ma zastosowanie również w przypadku braku zmian w parametrach danej transakcji w roku podatkowym. Jednym słowem, podatnik w tak ?zaktualizowanej? dokumentacji powinien zaprezentować aktualne dane finansowe dotyczące zarówno transakcji lub innych zdarzeń jak i samego podatnika. Obowiązek aktualizacji dokumentacji podatkowej jest rozciągnięty w czasie do chwili całkowitej realizacji danego świadczenia.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe reguły sporządzania dokumentacji podatkowych (m.in. w zakresie sporządzania analizy porównawczej). Co zatem w sytuacji, gdy konkretna dokumentacja została sporządzona na podstawie przepisów już nieobowiązujących, dla transakcji niezakończonej i trwającej nadal po 1 stycznia 2017r. ? Zgodnie z art. 11 ustawy zmieniającej, podatnicy dokonują w takim wypadku przeglądu oraz aktualizacji według nowych reguł, a tym samym sporządzają dokumentację podatkową dla transakcji lub innych zdarzeń zgodnie    z obowiązującym brzmieniem przepisów.

Źródło: Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej sygn. DCT.8201.6.2018.


Kontakt

Kancelaria Doradcy Podatkowego - Kamil Jagodziński

ul. Żelazna 76a/1
00-894 Warszawa
Email:
biuro@jagodzinskidoradca.pl
Telefon:
(+48) 663 940 303
Projekt i wykonanie BerMar multimedia